• Rezerwacja telefoniczna: (+48) 793 276 263

Regulamin przewozu osób busem

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 915), dalej: „Prawo Przewozowe”. Regulamin podlega prawu polskiemu.
1.2 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych przewozów pasażerskich wykonywanych przez GDNExpress sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 2B/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział, pod numerem KRS 0000574653, NIP: 584-274-38-79.
1.3 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik – GDNExpress sp. z o. o.;
b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;
c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru; Bagaż może składać się z Bagażu podstawowego lub Bagażu podręcznego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu;
d) Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:
d.1) Biletu Elektronicznego – sprzedawanego poprzez Stronę Internetową Przewoźnika lub Stronę Internetową Pośrednika i przesyłanego nabywcy wraz z numerem rezerwacji drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej w rozumieniu lit. f; Bilet Elektroniczny można nabyć również w Punkcie Sprzedaży prowadzonym przez Pośrednika, który za pomocą Strony Internetowej Przewoźnika realizuje składane przez Pasażerów (nabywców Biletów Elektronicznych) dyspozycje zakupu Biletów Elektronicznych;, albo
d.2) Biletu Tradycyjnego – sprzedawanego w Punkcie Sprzedaży lub w pojeździe. Bilet Tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie” (Bilet Tradycyjny może być także Biletem Ulgowym w rozumieniu lit. e);
e) Bilet Ulgowy – Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami;
f) Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
g) Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;
h) Opłata – cena Biletu za Podróż, określona w Bilecie, wiążąca w momencie zakupu Biletu,
W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty;
i) Osoba Niepełnosprawna – osoba, która ma problemy z poruszaniem się i używa wózka inwalidzkiego lub innego podobnego urządzenia, które musi zostać przewiezione razem z tą osobą;
j) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie Biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i Bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na Bilecie, na warunkach określonych w Regulaminie;
m) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa Przewoźnika pod adresem www.gdnexpress.pl, na której można nabyć Bilet Elektroniczny;
n) Strona Internetowa Pośrednika – strona internetowa prowadzona przez Pośrednika, na której można nabyć Bilet Elektroniczny;
o) Pośrednik – podmiot prowadzący sprzedaż Biletów na podstawie zawartej z Przewoźnikiem umowy, we własnym Punkcie Sprzedaży lub poprzez Stronę Internetową Pośrednika; Pośrednik może z tytułu sprzedaży Biletów pobierać prowizję zgodnie z umową zawartą z Przewoźnikiem;
p) Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży Biletów należący do własnej sieci dystrybucji Przewoźnika lub do Pośrednika. Aktualna lista Punktów Sprzedaży jest publikowana na Stronie Internetowej Przewoźnika.
1.4 Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.gdnexpress.pl

§2 PRZEWOŹNIK
2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera i Bagażu na trasie określonej w Bilecie,
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu.
2.2 Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
2.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków Umowy Przewozu i Regulaminu;
b) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie;
c) nie posiada lub odmawia okazania wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do podróżowania dokumentów, w tym w przypadku przewozów międzynarodowych nie posiada dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do odpowiednich przepisów celnych lub wizowych, bądź też nie został legalnie wpuszczony do właściwego kraju przez władze imigracyjne.

§3 PASAŻER
3.1 Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania i okazania załodze autokaru numeru rezerwacji lub Biletu, zgodnie z postanowieniami pkt. 5.7 Regulaminu oraz, w przypadku przewozu międzynarodowego, dokumentu niezbędnego do przekroczenia granicy;
b) w przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego, okazania załodze autokaru ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;
c) złożenia Bagażu, który nie jest Bagażem podręcznym, jeżeli taki posiada, do luków bagażowych lub innych miejsc przeznaczonych na bagaż w danym pojeździe;
d) przestrzegania Regulaminu.
3.2 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.
3.3 Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).
3.4 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika.
3.5 Przewóz Osób Niepełnosprawnych
a) Autokary nie są wyposażone w miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich. W przypadku zgłoszenia przez Pasażera potrzeby asysty w trakcie zakupu Biletu Elektronicznego związanej z niepełnosprawnością Przewoźnik zapewni pomoc przy wejściu do autokaru. Wózek osoby niepełnosprawnej może być bezpłatnie przewożony, jeśli może być złożony do rozmiaru typowego dla bagażu.

§4 BAGAŻ
4.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie maksymalnie 2 sztuki Bagażu:
a) jedną sztukę Bagażu o wadze do 32 kg, przewożonego w luku bagażowym (dalej: „Bagaż podstawowy”),
b) jedną sztukę małego Bagażu w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (rozmiary bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom) (dalej: „Bagaż podręczny”),
c) dodatkowo dozwolony jest przewóz sprzętu sportowego (narty, rower, snowboard, itp.) pod warunkiem umieszczenia go w odpowiednim opakowaniu oraz w zależności od dostępnego miejsca w luku bagażowym, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru przewozu takiego sprzętu podczas zakupu Biletu Elektronicznego lub za pośrednictwem infolinii telefonicznej.
4.2 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.
4.3 Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.

§5 BILET
5.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami jest ważny Bilet.
5.2 Bilety są niezbywalne i nie mogą być odsprzedawane.
5.3 Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Przewoźnika prowadzona jest zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Pośrednika prowadzona jest zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.
5.4 Nabycie Biletu jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury, w tym Faktury Elektronicznej w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.
5.5 Podczas nabywania Biletu, Pasażer (nabywca Biletu) akceptuje otrzymanie faktury, w tym Faktury Elektronicznej, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku VAT.
5.6 W przypadku przejazdu na podstawie Biletu Tradycyjnego, Pasażer zobowiązany jest do okazania załodze autokaru numeru rezerwacji otrzymanego wraz z Biletem Tradycyjnym albo Biletu Tradycyjnego zakupionego bezpośrednio przed odjazdem autokaru. W przypadku przejazdu na podstawie Biletu Elektronicznego, Pasażer zobowiązany jest do okazania załodze autokaru numeru rezerwacji otrzymanego wraz z Biletem Elektronicznym. W przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego należy okazać załodze autokaru ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.

§6 ULGI USTAWOWE
6.1 Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe przysługujące osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami.
6.2 Opłata za Bilet Ulgowy obliczana jest na podstawie właściwej ulgi ustawowej oraz ceny podstawowej określonej w aktualnie obowiązującym dla danej linii cenniku.
6.3 Bilet Ulgowy sprzedawany jest wyłącznie jako Bilet Tradycyjny, zgodnie z pkt. 1.3d2.
6.4 Pasażer jest zobowiązany w przypadku podróżowania na podstawie Biletu Ulgowego do okazania załodze autokaru ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.

§7 ANULOWANIE (ZWROT) LUB ZAMIANA BILETU
7.1 Bilet Elektroniczny nie podlega zmianie lub zwrotowi.
7.2 Zwrotu lub Zamiany Biletów Tradycyjnych dokonuje się bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Biletu Tradycyjnego. Przy dokonywaniu zwrotu należy okazać Bilet Tradycyjny.

§8 ZWIERZĘTA I PSY PRZEWODNICY
8.1 Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników - asystujących Osobie Niepełnosprawnej.
8.2 Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

§9 REKLAMACJE, SKARGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA
9.1 Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją Umowy Przewozu należy kierować:
a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gdnexpress.pl, lub
b) listownie na adres: GDNEXPRESS sp. z o.o. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 2B/14 80-245 Gdańsk.
9.2 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje/skargi w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.
9.3 W przypadku zakupu Biletu Elektronicznego poprzez Stronę Internetową Pośrednika, skargi i reklamacje są przyjmowane i rozpatrywane w imieniu Przewoźnika przez tego Pośrednika, na zasadach i zgodnie z regulacjami opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.
9.4 W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia Bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autokaru w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.