• Rezerwacja telefoniczna: (+48) 793 276 263

Regulamin sprzedaży biletów

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz 1422) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.gdnexpress.pl.

§2 Definicje zawarte w Regulaminie
Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
1. Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do organizowanego przez Przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
2. Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;
3. Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;
4. Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i innych Przewoźników, dla których Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i świadczonych przez nich Usług, dostępny pod adresami URL www.gdnexpress.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tych URL;
6. Przewoźnik – Usługodawca lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;
7. Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;
8. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
9. Usługodawca – GDNExpress sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 55/113, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział, pod numerem KRS 0000574653, NIP: 584-274-38-79.
10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

§3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług
1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.
2. Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu oraz daty i godziny podróży
b) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu,
c) wybór sposobu płatności za Bilet,
d) potwierdzenie na Portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną Biletu wraz z numerem rezerwacji.
3. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej lub ePrzelewu.
4. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty
5. Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2f). Bilet wraz z numerem rezerwacji dostarczany jest do Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
6. Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: (i) stronę FAQ (najczęściej zadawane pytania), (ii) pocztę elektroniczną wysyłaną na adres kontakt@gdnexpress.pl, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: XX XXX XX XX .
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego.
1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:
a) listem, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@gdnexpress.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.
4. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest GDNExpress sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 55/113, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział, pod numerem KRS 0000574653, NIP: 584-274-38-79. Dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletów. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
2. Usługodawca przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
3. W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
4. W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług.

§6 Zasady korzystania z treści Portalu
Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników Portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach Portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron Portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z Portalu.